Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2014

zaqxsw
5056 6459 500
drin za drinem, b4nabociana
Reposted fromtractable tractable
zaqxsw
zaqxsw
7087 0623
Reposted fromyouuung youuung viatractable tractable

January 02 2014

zaqxsw
Chciałabym wstrzymać dopływ powietrza albo od razu dopływ krwi do serca.
— guova/ było by miło..
Reposted frompolciak polciak viamdjg mdjg
zaqxsw
8975 c44f
Reposted fromtout tout viamdjg mdjg
7776 48f3
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viamdjg mdjg
zaqxsw
Lenistwo zawsze było kulą u nogi mych ambicji.
— "Faktotum" Bukowskiego
Reposted fromsidestory sidestory viamdjg mdjg
9811 2e17
zaqxsw
zaqxsw
zrobic ci kawe czy nadzieje?
zaqxsw
0347 83d3
Reposted fromdangel dangel viadontaskmewhy dontaskmewhy
zaqxsw
0110 561e 500
zaqxsw
zaqxsw
nie ma kar ani nagród,są jedynie konsekwencje
Reposted bylettersfromsilencepaatison

December 28 2013

zaqxsw
zaqxsw
2536 176d
zaqxsw
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
Reposted fromholdyourbreath holdyourbreath viadepresja depresja
zaqxsw
9890 6f2d

December 19 2013

zaqxsw
śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc o miłości
czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą
— Jan Twardowski
Reposted fromgreebo greebo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl